Glosar termeni project management

Glosar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Scatter Diagram

Diagrama de dispersie

Grafic al corelaţiei care foloseşte o linie de regresie pentru a explica sau a pronostica modul în care modificarea într-o variabilă independentă va modifica o variabilă dependentă

Schedule

Program de execuție

A se vedea programul de execuție a proiectului și, de asemenea, modelul programului de execuție.

Schedule Baseline

Referința programului de execuție

Versiunea aprobată a modelului programului de execuție care poate fi modificată doar prin proceduri formale de control al schimbărilor și care este folosită ca bază de comparare cu rezultate reale.

Schedule Compression

Scurtarea programului de execuție

Tehnică folosită pentru a scurta durata programului de execuție fără a diminua conținutul proiectului.

Schedule Data

Datele programului de execuție

Colecție de informații pentru descrierea și controlul programului de execuție.

Schedule Forecast

Prognoze ale programului de execuție

Estimări sau predicții ale condițiilor și evenimentelor viitoare ale proiectului ce se bazează pe informații şi cunoştințe disponibile în momentul în care programul de execuție este calculat.

Schedule Management Plan

Plan de management al programului de execuţie

Componentă a planului de managament al proiectului care stabilește criteriile și activitățile pentru elaborarea, monitorizarea şi controlul programului de execuție.

Schedule Model

Modelul programului de execuţie

Reprezentare a planului de execuție a activităților proiectului incluzând duratele, dependențele și alte informații necesare planificării. Este utilizat pentru a produce programul de execuţie al proiectului, însoțită de alte documente/elemente necesare planificării.

Schedule Network Analysis

Analiza reţelei programului de execuţie

Tehnică de identificare a datelor timpurii şi târzii de începere, respectiv a datelor timpurii şi târzii de finalizare, pentru activitățile nefinalizate din programul de execuție al proiectului.

Schedule Network Templates

Modele reţea ale graficului de execuţie

Set de activităţi şi relaţii stabilite pentru a fi folosite în mod repetat într-un domeniu de aplicare specific sau pentru o parte a proiectului unde o succesiune recomandată este dorită

Schedule Performance Index (SPI)

Indicator de performanță al programului de execuţie

Măsură a eficacităţii programului de execuție exprimată ca un raport între valoarea dobândită (EV) și valoarea planificată (PV).

Schedule Variance (SV)

Variaţia programului de execuţie

Măsură a progresului programului de execuție exprimată ca diferență între valoarea dobândită (EV) și valoarea planificată (PV).

Scheduling Tool

Instrument de planificare a programului de execuţie

Instrument ce furnizează numele componentelor programului de execuție, definiții, relații structurale, precum și formate care ajută la aplicarea unei metode de planificare.

Scope

Conţinut

Totalitatea produselor, serviciilor şi rezultatelor ce vor fi furnizate printr-un proiect. A se vedea de asemenea Conţinutul proiectului și Conţinutul produsului.

Scope Baseline

Referinţa conţinutului

Versiune aprobată a declarației conţinutului, a WBS și a dicționarului WBS asociat, care poate fi schimbată doar prin proceduri formale de control al schimbărilor și este folosită ca bază de comparație cu rezultatele reale.

Scope Change

Schimbare a Ariei de cuprindere/ Conţinutului

Orice schimbare în conţinutul activităţilor proiectului sau produsului. O schimbare de de aces gen necesită aproape întotdeauna o ajustare în costul și graficul de execuție al proiectului

Scope Creep

Alterarea Ariei de Cuprindere /Conţinutului

Extindere necontrolată a conţinutului produsului sau proiectului fără ajustări de timp, cost şi resurse.

Scope Management Plan

Plan de management al ariei de cuprindere / conţinutului

Componentă a planului de management al proiectului sau programului care descrie felul în care conţinutul va fi definit, dezvoltat, monitorizat, controlat și validat.

Secondary Risk

Risk secundar / rezidual

Risc care apare ca rezultat direct al implementării unui răspuns la apariția altui risc.

Selected Sellers

Furnizori Agreați / Selectați

Vânzători selectați pentru a furniza servicii sau produse contractate.

Seller

Vânzător

Vânzător sau furnizor de produse, servicii sau rezultate.

Seller Proposals

Oferte ale furnizorilor

Răspunsuri formalizate de la furnizori la o cerere sau propunere, sau alte documente de achiziție care specifică prețul, termenii comerciali de vânzare, specificații tehnice sau capabilități pe care furnizorul le oferă pentru solicitant și care, dacă sunt acceptate, vor obliga furnizorul să respecte înțelegerea rezultată.

Sensitivity Analysis

Analiză de senzitivitate

Tehnică de analiză utilizată pentru a determina care risc individual al proiectului sau altă sursă de incertitudine are cel mai mare impact potențial în ieșirile proiectului, prin corelarea variațiilor la ieșirile proiectului cu variațiile din elementele modelului de analiză cantitativă a riscurilor.

Sequence Activities

Activităţi succesive

Proces de identificare și documentare a relațiilor dintre activitățile proiectului

Seven Basic Quality Tools

Șapte instrumente de bază ale calității

Instrument standard utilizat de profesioniștii în managementul calității care sunt responsabili de planificarea, monitorizarea și controlul evenimentelor referitoare la calitate într-o organizație (7QC: Diagrame cauză-efect, Diagrame de flux, Fişe de control, Diagrame Pareto, Histograme, Diagrame de control, Diagramele de dispersie)

Simulation

Simulare

Tehnică analitică ce modelează efectul combinat al incertitudinilor pentru a evalua impactul potențial asupra obiectivelor.

Soft Logic

Logică discreționară

Vezi dependență discreționară.

Source Selection Criteria

Criterii de selecție a sursei

Set de atribute dorite de cumpărator pe care vânzătorul este solicitat să le îndeplinească sau să le depăşească pentru a fi selectat pentru un contract.

Specification

Specificație

Declarație precisă că nevoile vor fi satisfăcute dacă respectivele caracteristici au fost satisfăcute

Specification Limits

Limite de specificaţie

Zona situată de-o parte şi de alta a liniei mediane prezente într-un grafic de control al calităţii care reprezintă necesităţile clientului privind calitatea unui produs sau serviciu. Această zonă poate fi mai mare sau mai mică decât zona definită de limitele de control. A se vedea, de asemenea, limite de control.

Sponsor

Sponsor

Persoană sau grup ce furnizează resurse şi susținere pentru proiect, program sau portofoliu şi este direct răspunzătoare pentru facilitarea succesului acestora.

Sponsoring Organization

Organizație care sponsorizează

Entitatea responsabilă de furnizarea sponsorului, dar şi a finanţării sau a altor resurse ale proiectului.

Staffing Management Plan

Plan de management al personalului

Componentă a planului de resurse umane ce descrie momentul şi modul în care membrii echipei proiectului vor fi alocati precum şi durata necesităţii serviciilor acestora

Stakeholder

Parte interesată

Persoană, grup sau organizaţie ce poate afecta, poate fi afectat(ă) sau se poate considera afectat(ă) de o decizie, activitate sau rezultat al unui proiect, program sau portofoliu.

Stakeholder Analysis

Analiza părților interesate

Tehnică de obținere şi analiză sistematică a informaţiilor de natură calitativă şi cantitativă pentru a determina modalitatea şi prioritatea în care interesele vor fi considerate pe parcursul proiectului.

Stakeholder Engagement Assessment Matrix

Matricea de evaluare a implicării părților interesate

Matrice ce compară nivelele existente și dorite de implicare a părților interesate.

Stakeholder Engagement Plan

Plan de implicare al părților interesate

Planul de implicare al părţilor interesate este o componentă a planului de management al proiectului care identifică strategiile și acțiunile cerute pentru a promova implicarea productivă a părţilor interesate în execuţia şi deciziile proiectului sau programului.

Stakeholder Management Plan

Plan de management al părților interesate

Planul de management al părţilor interesate este un plan subsecvent al planului de management al proiectului ce defineşte procesele, procedurile, instrumentele şi tehnicile ce vor fi utilizate pentru a implica părţile interesate în mod eficient în execuţia şi deciziile proiectului conform analizei necesităţilor, intereselor şi a impactului potenţialul.

Stakeholder Register

Registrul părților interesate

Document al proiectului ce include identificarea, evaluarea şi clasificarea părţilor interesate din proiect.

Standard

Standard

Document stabilit de o autoritate sau din rutină, general acceptat ca un model sau ca exemplu.

Start Date

Data de start

Moment în timp asociat cu începutul unei activităţi conform calendarului proiectului, de obicei însoţit de unul sau mai multe adjective: real, planificat, estimat, timpuriu, târziu, ţintă, de referinţă sau curent/actual.

Start-to-Finish (SF)

Start-spre-final

O relație logică în care o activitate succesor nu se poate finaliza cât timp activitatea precedentă nu este începută.

Start-to-Start (SS)

Start-spre-start

O relație logică în care o activitate succesoare nu poate începe cât timp activitatea precedentă nu este începută.

Statement of Work (SOW)

Specificație a Lucrărilor

Descriere a produselor, serviciilor sau rezultatelor ce vor fi livrate în cadrul proiectului.

Statistical Sampling

Prelevare statistică

Alegere a unui segment al populaţiei de interes pentru a fi inspectată.

Subnetwork

Subrețea

Subdiviziune (fragment) a unei diagrame de reţea a programului unui proiect, ce reprezintă de obicei un sub-proiect sau un pachet de lucru. Adesea, sub-reţelele sunt utilizate pentru a ilustra sau studia anumite condiţii de planificare, propuse sau potentiale, cum ar fi schimbările survenite în logica preferenţială a calendarului sau a conţinutului proiectului.

Subproject

Subproiect

Parte a proiectului creată atunci când un proiect este divizat în mai multe componente sau secţiuni pentru o administrare facilă.

Successor Activity

Activitate succesoare

Activitate dependentă care în mod logic este îndeplinită după o altă activitate din programul de execuţie.

Summary Activity

Definiţie a activităţii

Grup de activități asociate ale programului de execuție agregate și afișate ca o singură activitate.

SWOT Analysis

Analiză SWOT

Analize ale punctelor tari (atuurilor), punctelor slabe (vulnerabilităților), ale oportunităţilor şi ale ameninţărilor unei organizaţii, proiect sau ale unei opţiuni.