Glosar termeni project management

Glosar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

RACI Chart

Matricea RACI

Tip comun de matrice a atribuirii responsabilității ce utilizează roluri precum: R ("responsible", responsabil de execuție, A (" accountable", răspunzător), C ("consulted", consultat), I ("informed", informat), pentru a defini implicarea părților interesate în activitățile din proiect.

Records Management System

Sistem de management al înregistrărilor

Set specific de procese, funcţii legate de control şi instrumente care sunt consolidate şi combinate pentru a înregistra şi reţine informatii despre proiect.

Regression Analysis

Analiză a regresiei

Tehnică analitică în care o serie de variabile de intrare sunt examinate în relație cu ieșirile corespunzătoare lor cu scopul de a dezvolta o legătură matematică sau statistică între ele.

Regulation

Reglementări

Cerințe impuse de un organism de guvernanță. Aceste cerințe pot stabili caracteristici ale produselor, proceselor sau serviciilor, inclusiv prevederi administrative ce sunt conforme cu reglementările impuse.

Reporting Systems

Sisteme de raportare

Facilităţi, procese şi proceduri folosite pentru a genera sau consolida rapoarte din unul sau mai multe sisteme informaţionale şi pentru a uşura distribuţia rapoartelor către părţile interesate în proiect

Request for Information (RFI)

Cerere de Informaţii (RFI)

Tip de document pentru procurări prin care cumpărătorul solicită unui potenţial vânzător informaţii referitoare la un produs, la un serviciu sau la capabilitățile furnizorului.

Request for Proposal (RFP)

Cerere de Ofertă (RFP)

Tip de document pentru procurări prin care se cer oferte potenţialilor furnizori de produse şi servicii. În anumite domenii poate avea o semnificaţie mai restrânsă sau mai specifică.

Request for Quotation (RFQ)

Cerere de Cotaţie (RFQ)

Tip de document pentru procurări folosit pentru a cere oferte de preţ pentru produse şi servicii standard. Este folosit uneori în locul cererii de ofertă şi, în anumite domenii, poate avea o semnificaţie mai restrânsă sau mai specifică.

Requested Change

Cerere de schimbare

Cerere de modificare documentată formal care este supusă aprobării procesului integrat de control al schimbării.

Requirement

Cerință

Condiţie sau o capabilitate solicitată să fie prezentă într-un produs, serviciu sau rezultat pentru a satisface o nevoie specifică.

Requirements Documentation

Documentarea cerințelor

Descriere a modului în care cerinţele individuale se potrivesc cu nevoile specifice ale proiectului.

Requirements Management Plan

Plan de Management al Cerinţelor

Componentă a proiectului sau a planului de management care descrie cum vor fi analizate, documentate şi gestionate cerinţele

Requirements Traceability Matrix

Matricea de trasabilitate a cerințelor

Matrice ce înregistrează cerinţele produselor de la origine până la livrare

Reserve

Rezervă

Provizion în planul de management al proiectului folosit pentru a diminua efectele unui risc asupra costurilor şi/sau asupra programului de execuție. Deseori folosit cu un modificator (de exemplu, rezerva managerială sau de contingenţă (cheltuieli neprevăzute)) pentru a oferi ulterior detalii despre tipurile de risc destinate a fi diminuate.

Reserve Analysis

Analiza rezervelor

Tehnică analitică pentru a determina caracteristicile şi relaţiile esenţiale între componentele planului de management, în scopul de a stabili o rezervă pentru durata programului de execuție, pentru buget sau pentru fondurile planificate ale unui proiect.

Residual Risk

Risc rezidual

Risc care ramâne după ce măsurile de tratare a riscului au fost aplicate

Resource

Resursă

Resurse umane calificate (individuale sau în echipe), echipamente, servicii, bunuri, mărfuri, materiale, bugete sau fonduri

Resource Breakdown Structure

Structura defalcată a resurselor

Reprezentare ierarhică a resurselor, organizată pe tipuri şi categorii.

Resource Calendar

Calendar al resurselor

Calendar care identifică zilele lucrătoare şi schimburile când fiecare resursă este disponibilă

Resource Histogram

Histograma resurselor

Grafic de tip bară care arată durata pentru care o resursă este planificată să lucreze într-o serie de perioade de timp. Disponibilitatea resursei poate fi reprezentată ca o linie, pentru a fi mai usor de comparat. Bare contrastante ar putea arata cantitatea de resurse folosite pe masură ce avansează proiectul

Resource Leveling

Nivelare a resurselor

Tehnică de optimizare a resurselor în care sunt făcute ajustări ale programului de execuție pe baza restricţiilor alocărilor resurselor cu scopul de a putea echilibra cererea de resurse cu oferta disponibilă. A se vedea tehnică de optimizare a resurselor și netezirea resurselor.

Resource Manager

Manager al resurselor

Persoană cu autoritatea de management pentru una sau mai multe resurse.

Resource Optimization Techniques

Tehnică de optimizare a resurselor

Tehnică în care datele de început și final ale activităților sunt ajustate pentru a echilibra cererea de resurse cu disponibilitatea acestora. A se vedea de asemenea echilibrarea resurselor și netezirea resurselor.

Resource Requirements

Cerinde de resurse

Categorii și cantități de resurse cerute pentru fiecare activitate într-un pachet de lucrări.

Resource Smoothing

Netezirea resurselor

Tehnică de optimizare a planificării resurselor în care rezerva liberă și totală este utilizată fără a afecta drumul critic. A se vedea de asemenea echilibrarea resurselor și tehnici de optimizare a resurselor

Resourse Management Plan

Plan de management al resurselor

Componentă a unui plan de management al proiectului care descrie cum sunt procurate, alocate, monitorizate si controlate resursele proiectului.

Responsibility

Responsabilitate

Sarcină care poate fi atribuită în cadrul unui plan de management al proiectului astfel încât resursa desemnată are datoria de a îndeplini cerinţele corespunzătoare atribuirii.

Responsibility Assignment Matrix (RAM)

Matrice a responsabilităţilor

Tabel care arată resursele din proiect alocate fiecărui pachet de lucrări (WP).

Result

Rezultat

Ieșire din efectuarea proceselor şi activităţilor de management al proiectului. Rezultatele includ consecinţe (sisteme integrate, procese revizuite, organizaţii restructurate, teste, personal format, etc) şi documente (de exemplu politici, planuri, studii, proceduri, specificaţii, rapoarte, etc.). A se vedea de asemenea produs livrabil.

Rework

Refacerea lucrării

Acțiune aplicată pentru a aduce o componentă defectă sau neconformă în conformitate cu cerințele și specificațiile.

Risk

Risc

Condiție sau un eveniment incert care, dacă se produce, are un efect pozitiv sau negativ asupra unuia sau mai multor obiective ale proiectului.

Risk Acceptance

Acceptare a riscului

Strategie de răspuns la risc în cadrul căreia echipa de proiect decide să recunoască riscul și să ia măsuri, doar dacă acesta se va produce.

Risk Appetite

Apetit pentru risc

Gradul de incertitudine pe care o entitate este dispusă să și-l asume în speranța unui câștig.

Risk Audit

Audit de risc

Tip de audit utilizat pentru a considera eficacitatea procesului de management al riscului.

Risk Avoidance

Evitarea riscurilor

Strategie de răspuns la risc în cadrul căreia echipa de proiect acționează pentru a elimina pericolul sau pentru a proteja proiectul de impactul acestuia.

Risk Breakdown Structure (RBS)

Structură defalcată/detaliată a riscurilor (RBS)

Reprezentare ierarhică a surselor potențiale de risc.

Risk Categorization

Clasificarea riscurilor

Clasificare după sursa riscului (de exemplu, utilizând RBS), după aria din proiect afectată (de exemplu, utilizând WBS) sau după alte categorii utile (de exemplu, faza proiectului) pentru a determina ariile din proiect cele mai expuse la efectele incertitudinii

Risk Category

Categorie de Risc

Grup de cauze potenţiale declanşatoare de risc

Risk Data Quality Assessment

Evaluarea calitativă a datelor despre risc

Tehnică de evaluare a gradului în care datele despre risc sunt utile managementului de risc

Risk enhancement

Sporirea riscului

Strategie de răspuns la risc în cadrul căreia echipa de proiect acționează pentru a crește probabilitatea de apariție sau a impactului unei oportunități

Risk escalation

Escaladarea riscului

Strategie de răspuns la risc în cadrul careia echipa notifică faptul că riscul este în afara sferei sale de influență și schimbă proprietarul riscului la un nivel mai inalt al organizației unde este gestionat mai eficace.

Risk exploiting

Exploaterea riscului

Strategie de răspuns la risc in cadrul căreia echipa de proiect acționează pentru a se asigura că o oportunitate apare.

Risk exposure

Expunerea la risc

Valoarea agregată a impactului potențial al tuturor riscurilor la un moment dat în proiect, program sau portofoliu.

Risk Management Plan

Plan de management al riscurilor

Componentă a planului de management al proiectului, al programului sau al portofoliului care descrie cum activitățile de management al riscurilor vor fi structurate și realizate.

Risk Mitigation

Diminuarea riscului

Strategie de răspuns la risc în cadrul căreia echipa de proiect acționează pentru a reduce probabilitatea de apariție sau impactul riscului.

Risk owner

Proprietar al riscului

Persoană responsabilă pentru monitorizarea riscului, pentru selectarea și pentru implementarea startegiei adecvate la răspuns la risc.

Risk Reassessment

Reevaluarea riscurilor

Identificarea de noi riscuri, reevaluarea riscurilor curente şi excluderea riscurilor devenite improbabile

Risk Register

Registrul riscurilor

Document în care sunt înregistrate rezultatele analizei de risc şi ale planificării răspunsului la risc

Risk report

Raport al riscurilor

Document de proiect dezvoltat progresiv prin procesele de management al riscurilor, care sumarizează informațiile despre riscurile individuale ale proiectului și nivelul general de risc al proiectului.

Risk review

Revizuire a riscurilor

Ședința de examinare și documentare a eficacității răspunsurilor la risc în managementul riscurilor proiectului atât cele generale cât și cele individuale.

Risk Sharing

Partajarea riscurilor

Strategie de răspuns la risc în care echipa de proiect alocă proprietatea unei oportunități către o terță parte care este cea mai capabilă să obțină beneficiile din această oportunitate.

Risk Threshold

Prag de acceptare al riscului

Nivel de expunere la risc deasupra căruia riscurile sunt abordate, iar sub care riscurile sunt acceptate

Risk Tolerance

Toleranţă la risc

Gradul, cantitatea sau volumul de risc pe care o organizaţie sau un individ îl pot susţine

Risk Transference

Transfer al Riscului

Strategie de răspuns la risc în cadrul căreia echipa de proiect transferă impactul unei ameninţări către un terţ, împreună cu proprietatea răspunsului la risc.

Risk Urgency Assessment

Evaluare a urgenței riscului

Revizuire și determinare a calendarului acțiunilor ce pot fi necesare mai devreme decât alte elemente de risc

Role

Rol

Funcţie definită ce urmează a fi îndeplinită de către un membru al echipei de proiect, cum ar fi: testarea, ocuparea unei poziţii, inspectarea, codarea.

Rolling Wave Planning

Planificare progresivă

Tehnică de planificare iterativă în care lucrările ce trebuie realizate pe termen scurt sunt planificate în detaliu, în timp ce activitățile din viitorul îndepărtat sunt planificate mai puțin detaliat.

Root Cause Analysis

Analiză a cauzelor inițiale

Tehnică analitică utilizată pentru a determina cauza fundamentală a unei variații, neconfomități sau a unui risc. O cauză inițială poate sta la baza mai multor variații, neconformități sau riscuri.