Glosar termeni project management

Glosar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Parametric Estimating

Estimare parametrică

Tehnică de estimare în care un algoritm este folosit pentru a calcula costul sau durata pe baza datelor istorice şi a parametrilor proiectului.

Pareto Diagram

Diagrama Pareto

Histogramă, ordonată după frecvenţa producerii evenimentelor care ne arată câte rezultate au fost generate de fiecare cauză identificată

Path Convergence

Convergenţa drumurilor

Relaţie în care o activitate din programul de execuţie are mai mult de o activitate precedentă.

Path Divergence

Divergenţa drumurilor

Relaţie în care o activitate din programul de execuţie are mai mult de o activitate succesoare.

Payment Systems

Sisteme de plată

Sistemul folosit pentru a furniza şi urmări facturile furnizorilor şi plăţile efectuate pentru servicii şi produse

Percent Complete

Procent de finalizare

Estimare exprimată ca un procent din volumul de muncă ce a fost finalizat pentru o activitate sau o componentă a structurii WBS.

Perform Integrated Change Control

Efectuarea controlului integrat al schimbării

Proces de revizuire a tuturor cererilor de schimbare, aprobare a schimbărilor și managementul schimbărilor produselor livrabile, patrimoniului de procese organizaționale, documentelor de proiect, a planului de management al proiectului, precum și comunicarea deciziilor.

Perform Qualitative Risk Analysis

Efectuarea analizei calitative a riscului

Procesul de ierarhizare a riscurilor pentru o analiză sau acţiune ulterioară efectuat prin estimarea şi combinarea posibilităţii de producere şi a impactului.

Perform Quality Assurance

Efectuarea asigurării calităţii

Procesul de auditare a cerinţelor de calitate şi a rezultatelor masurătorilor efectuate in cadrul procesului de controlul calităţii în vederea asigurării că sunt folosite standarde de calitate şi definiţii operaţionale corespunzătoare.

Perform Quantitative Risk Analysis

Efectuarea analizei cantitative a riscului

Procesul de analiză numerică a efectului riscurilor individuale identificate și a altor surse de incertitudine asupra obiectivelor generale ale proiectului.

Performance Measurement Baseline

Versiune de referinţă a măsurătorilor de performanţă

Un plan integrat al scopului, calendarului şi costurilor aplicabile lucrărilor proiectului faţă de care se va compara execuţia proiectului pentru a masura şi administra performanţa. PMB include şi rezerva de contingenţă dar exclude rezerva de management

Performance Reporting

Raportare a Execuției

A se vedea raportul de execuţie al lucrărilor

Performance Reports

Rapoarte de execuţie

A se vedea raportul de execuţie al lucrărilor

Performance Reviews

Revizuire a Performanței

Tehnică folosită pentru a măsura, compara şi analiza progresul muncii în cadrul proiectului vis-a-vis de versiunea de referinţă

Performing Organization

Organizația Executantă

Întreprindere al cărei personal este implicat în mod direct în efectuarea lucrărilor din cadrul proiectului sau programului.

Pessimistic Duration

Estimare pesimistă a duratei

Estimarea celei mai lungi durate a unei activităţi, efectuate ţinând cont de toate variabilele cunoscute ce pot afecta execuţia acesteia

Phase

Fază

A se vedea Fază a proiectului

Phase Gate

Punct de control al fazei

Revizuire efectuată la finalul unei faze în cadrul căreia se ia decizia de a se trece la faza următoare, de a se continua modificările sau de a se încheia proiectul sau programul.

Plan Communications Management

Planificarea managementului comunicărilor

Proces de elaborare a unui plan şi a unei abordări corespunzătoare a comunicării din cadrul proiectului bazată pe nevoile şi cerinţele de informaţii ale fiecărei părți interesate, pe activele disponibile ale organizaţiei și pe nevoile proiectului.

Plan Cost Management

Planificarea managementulului costurilor

Proces de definire a modului de estimare, bugetare, gestionare, monitorizare și de control al costurilor proiectului.

Plan Human Resource Management

Planificarea managementului resurselor umane

Proces de identificare şi documentare a rolurilor, responsabilităţilor, a abilităţilor necesare şi a relaţiilor de raportare din cadrul proiectului dar şi de creare a unui plan de management a alocării personalului.

Plan Procurement Management

Planificarea procurărilor proiectului

Proces de documentare a deciziilor de procurare ale proiectului, de specificare a abordării şi de identificare a furnizorilor potenţiali.

Plan Quality Management

Planificarea managementului calităţii

Proces de identificare a cerinţelor şi/sau standardelor de calitate aplicabile proiectului şi livrabilelor şi de documentare a modalităţii în care proiectul va demonstra conformitatea cu aceste cerinţe și/sau standarde.

Plan Resource Management

Planificarea managementului resurselor

Proces de identificare, estimare, procurare, gestionare și utilizare a resurselor fizice și a resurselor echipelor.

Plan Risk Management

Planificarea managementului riscurilor

Proces de definire a modului de desfăşurare a activităţilor de management al riscurilor pentru un proiect.

Plan Risk Responses

Planificarea răspunsurilor la riscuri

Proces de dezvoltare a opţiunilor, selectare a strategiilor și agrearea acţiunilor abordării expunerilor la riscuri generale ale proiectului, precum și expunerilor la riscuri individuale.

Plan Schedule Management

Planificarea managementului graficului de execuţie

Proces de stabilire a politicilor, procedurilor şi documentatiei aplicabile planificării, dezvoltării, administrării şi controlului respectării calendarului proiectului

Plan Scope Management

Planificarea managementului conținutului

Proces de creare a unui plan de management al conținutului proiectului care documentează modalitatea în care conținutul proiectului și produsului va fi definit, validat și controlat.

Plan Stakeholder Management

Planificarea managementului părților interesate

Proces de dezvoltare a abordărilor în vederea implicării părților interesate ale proiectului, bazat pe analiza nevoilor și intereselor acestora precum și a impactului potențial în proiect.

Planned Value (PV)

Valoarea planificată

Bugetul aprobat alocat pentru lucrările planificate

Planning Package

Pachet de lucrări de planificat

Componentă a structurii detaliate a lucrărilor inferioară contului de control, având activităţile identificate, dar neavând planificarea lor detaliată. A se vedea şi contul de control.

Planning Process Group

Grupul de procese de planificare

Procese necesare pentru a stabili conţinutul proiectului, detalierea obiectivelor şi pentru a defini strategia de acţiune necesară pentru a atinge obiectivele asumate prin proiect

Plurality

Majoritate relativă

Decizii luate de cel mai numeros subgrup de oameni dintr-un grup, chiar dacă majoritatea nu este obţinută

Policy

Set de reguli

Tipar structurat al acţiunilor adoptate de către o organizaţie astfel că politica organizaţiei poate fi explicată ca şi set de principii de bază ce guvernează conduita organizaţiei

Portfolio

Portofoliu

Proiecte, programe, subportofolii şi operaţiuni administrate ca şi un grup în vederea atingerii obiectivelor strategice

Portfolio Management

Managementul portofoliului

Managementul centralizat al unuia sau al mai multor portofolii pentru a atinge obiectivele strategice

Practice

Practică

Tip specific de activitate profesională sau de management ce contribuie la execuţia unui proces şi care poate implica una sau mai multe instrumente şi tehnici.

Precedence Diagramming Method (PDM)

Metoda diagramei de precedenţă

Tehnică folosită pentru a construi un model de program de execuţie în care activităţile sunt reprezentate prin noduri şi sunt legate grafic printr-una sau mai multe relaţii logice pentru a evidenţia secvenţa în care trebuie efectuate activităţile.

Precedence Relationship

Relaţie de precedenţă

Termen folosit în cadrul metodei diagramei de precedenţă pentru a identifica o relaţie logică. În vorbirea curentă, termenii de „relaţie de precedenţă”, „relaţie logică” şi „dependenţă” sunt adesea folosiţi cu acelaşi sens indiferent de metoda de ilustrare folosită

Precision

Precizie

Masură a exactităţii

Predecessor Activity

Activitate predecedentă

Activitate efectuată, în mod logic, înaintea unei activităţi dependente în cadrul unui program de execuţie.

Predictive life Cycle

Ciclu de viaţă predictiv

Formă a ciclului de viaţă a proiectului în care conţinutul, timpul și costul proiectului sunt determinate cel mai devreme posibil în cadrul ciclului de viaţă al proiectului.

Preferential Logic

Logică preferenţială

A se vedea Dependenţă discreţională.

Preferred Logic

Logică Preferată

A se vedea Dependenţă discreţională.

Preventive Action

Acţiune Preventivă

Activitate intenţionată prin care se asigură faptul că progresul viitor al proiectului va fi aliniat cu planul de management al proiectului.

Prioritization Matrices

Matrici de Prioritizare

Instrument de planificare a managementului calităţii utilizat pentru a identifica probleme cheie şi, respectiv, alternativele potrivite pentru a defini un set de priorităţi în implementare

Probability and Impact Matrix

Matrice a Probabilităţii şi Impactului

Matrice pentru cartografierea probabilității de producere a fiecărui risc precum şi a impactului acestuia asupra obiectivelor proiectului în cazul producerii riscului.

Procedure

Procedură

Metodă stabilită de obţinere a unei performanţe sau rezultat consistent, o procedură tipică poate fi descrisă ca fiind un set de paşi utilizaţi pentru a executa un proces.

Process

Proces

Serie sistematică de activităţi dirijate spre determinarea și obţinerea unui rezultat final, astfel că una sau mai multe intrări vor fi implicate în vederea obţinerii uneia sau mai multor ieşiri.

Process Analysis

Analiză de proces

Analiza de proces urmăreşte paşii determinaţi în planul de îmbunătăţire a proceselor pentru a identifica îmbunătăţirile necesare

Process Decision Program Charts (PDPC)

Diagramă de Programare a Deciziilor de Proces (pentru situații neprevăzute) (PDPC)

PDPC este folosită pentru a înţelege un obiectiv în relaţie cu paşii necesari pentru a atinge obiectivul respectiv

Process Improvement Plan

Plan de Perfecționare a Procesului

Un plan subsecvent al planului de management al proiectului. Acesta detaliază paşii necesari pentru efectuarea analizei proceselor în vederea identificării acţiunilor care le pot amplifica valoarea

Procurement Audits

Auditări ale achizițiilor

Acţiunile de verificare a contractelor şi a procedeelor de contractare pentru a se determina integralitatea, acurateţea şi eficacitatea acestora.

Procurement Documents

Documente ale Achiziției

Documentaţie utilizată în activităţile de licitare şi ofertare care include invitaţia la licitaţie, invitaţia la negocieri, cererea de informaţii, cererea de cotaţii, cererea de oferte, precum şi răspunsurile transmise de către potenţialii furnizori.

Procurement Management Plan

Plan de management al achiziţiilor

Componentă a planului de management al proiectului sau programului care descrie modul în care o echipă de proiect va procura bunuri şi servicii din afara organizaţiei ce implementează proiectul.

Procurement Performance Reviews

Revizuiri ale Performanţei Achiziţiilor

Revizuire structurată a evoluţiei vânzătorului în acţiunea de livrare a scopului proiectului respectând cerinţele de calitate, de costuri dar şi la timp, conform celor descrise în contract

Procurement Statement of Work

Specificațiile procurărilor

Documentul ce descrie elementele ce trebuie achiziţionate folosind suficiente detalii pentru a permite potenţialilor furnizori să determine dacă sunt capabili să furnizeze produsele, serviciile sau rezultatele respective.

Product

Produs

Rezultat cuantificabil care poate fi ori un element final, ori un element component. Denumiri adiţionale pentru produse sunt şi materiale sau bunuri. A se vedea şi produse livrabile.

Product Analysis

Analiză a Produsului

Pentru proiecte având ca livrări produse, este o tehnică de definire a conținutului care în general semnifică punerea de întrebări despre produs și formularea de răspunsuri pentru a descrie utilizarea, caracteristicile şi celelalte aspecte relevante cu privire la ceea ce va fi fabricat.

Product Life Cycle

Ciclul de viaţă al produsului

O serie de faze reprezentând evoluţia unui produs, de la stadiul de concept, până la livrarea, creşterea, maturizarea şi, respectiv, retragerea acestuia.

Product Scope

Conținutul produsului

Caracteristici şi funcţionalități ce caracterizează un produs, serviciu sau rezultat.

Product Scope Description

Descrierea conținutului produsului

Descriere narativă documentată a conținutului produsului.

Program

Program

Grup de proiecte, subprograme şi activităţi inter-relaţionate, administrate într-o manieră coordonată în vederea obţinerii de beneficii care nu ar putea fi obţinute prin managementul individual al acestora.

Program Evaluation and Review Technique (PERT).

Estimation technique that applies an average of optimistic, pessimistic and average estimates if there is uncertainty in the individual estimation of an activity.

Tehnică de Evaluare și Revizuire a Programelor (PERT)

Tehnică de estimare ce aplică o medie a estimărilor optimiste, pesimiste şi medii în cazul în care există incertitudine în estimarea individuală a unei activităţi.

Program Management

Managementul programului

Aplicare a cunoştinţelor, abilităţilor și principiilor pentru un program, în vederea îndeplinirii obiectivelor acestuia, pentru a obţine anumite beneficii şi un grad de control ce nu pot fi obţinute prin managementul individual al acestora.

Progressive Elaboration

Elaborare progresivă

Proces iterativ de creştere a nivelului de detaliu în cadrul unui plan de management al proiectului pe măsură ce devine disponibilă o cantitate mai mare şi mai precisă de informaţii.

Project

Proiect

Efort temporar efectuat pentru a crea un produs, un serviciu sau un rezultat unic.

Project Based Organizations (PBOs)

Organizaţii Bazate pe Proiecte

Categorie de organizaţii care implică crearea de sisteme temporare pentru implementarea proiectelor. PBO-urile îşi desfăşoară majoritatea activităţilor ca şi proiecte şi/sau promovează abordarea bazată pe proiecte înaintea celei funcţionale

Project Calendar

Calendarul proiectului

Calendar care identifică zilele lucrătoare şi schimburile de lucru (turele) utilizate pentru implementarea activităţilor programate.

Project Charter

Carta proiectului

Calendar care identifică zilele lucrătoare şi schimburile de lucru (turele) utilizate pentru implementarea activităţilor programate.

Project Communications Management

Managementul comunicărilor proiectului

Managementul comunicărilor proiectului include procesele necesare pentru a asigura, cu o planificare adecvată şi la timp, planificarea, colectarea, crearea, distribuţia, stocarea, recuperarea, managementul, controlul, monitorizarea şi în ultimă fază eliminarea informațiilor proiectului.

Project Cost Management

Managementul Costurilor Proiectului

Managementul costurilor proiectului include procesele implicate în planificarea, estimarea, bugetarea, finanţarea, administrarea şi controlul costurilor pentru a asigura finalizarea proiectului în limitele bugetului aprobat.

Project Funding Requirements

Cerințe de Finanțare a Proiectului

Costuri previzionate a fi plătite ale proiectului, derivate din referința costurilor, pentru cerințe periodice sau totale, ce includ cheltuielile proiectului plus creanţe anticipate.

Project Governance

Guvernanţa proiectului

Un cadru lucrativ, funcțiuni și procese care ghidează activitățile managementului de proiect cu scopul de a crea un produs, serviciu sau rezultat unic ce îndeplinește țelurile și obiectivele organizaționale.

Project Human Resource Management

Managementul resurselor umane ale proiectului

Managementul resurselor umane ale proiectului include procesele necesare pentru organizarea, administrarea şi conducerea echipei proiectului.

Project Initiation

Iniţierea proiectului

Lansare a unui proces ce poate conduce la autorizarea unui nou proiect

Project Integration Management

Management al integrării proiectului

Managementul integrării proiectului include procesele şi activităţile necesare pentru identificarea, definirea, combinarea, unificarea şi coordonarea diferitelor procese şi activităţi de management în cadrul grupurilor de procese de management al proiectului.

Project Life Cycle

Ciclul de viaţă al proiectului

Serie de faze prin care trece un proiect de la iniţiere şi până la finalizare

Project Management

Managementul proiectului

Aplicare de cunoştinţe, abilităţi, instrumente şi tehnici în implementarea activităţilor proiectului pentru a îndeplini obiectivele acestuia

Project Management Body of Knowledge

Ansamblul de cunoştinte ale managementului de proiect

Termen ce descrie cunoştinţele din cadrul profesiei de management de proiect. Ansamblul de cunoştinţe ale managementului de proiect include practici tradiţionale dovedite care sunt aplicate la scară largă, dar şi practici inovative utilizate recent în cadrul profesiei.

Project Management Information System

Sistem informaţional pentru managementul proiectelor

Sistem informaţional constând din instrumente şi tehnici folosite în culegerea, integrarea şi diseminarea rezultatelor proceselor de management de proiect.

Project Management Knowledge Area

Arie de cunoştinţe în managementul proiectelor

Arie identificată a managementului de proiect definită de cerințele de cunoștințe și descrisă în termeni de componente ale procesului, practici, intrări, ieșiri, instrumente și tehnici.

Project Management Office (PMO)

Birou de Management al Proiectelor

Structură organizatională ce standardizează proiectul împreună cu procesele strategice înrudite şi facilitează partajarea resurselor, metodologiilor, instrumentelor şi tehnicilor

Project Management Plan

Plan de Management al Proiectului

Document ce descrie modul în care proiectul va fi executat, monitorizat, controlat și închis.

Project Management Process Group

Grup de procese de management al proiectului

Grupare logică a intrărilor, instrumentelor, tehnicilor şi ieşirilor managementului de proiect. Grupurile de procese ale managementului de proiect includ procesele de iniţiere, planificare, execuţie, monitorizare şi control, şi de încheiere. Grupurile de procese de management al proiectului nu sunt faze ale proiectului.

Project Management Staff

Echipa de management a proiectului

Membrii echipei proiectului care efectuează activităţi de management de proiect cum ar fi urmărirea respectării calendarului, managementul comunicaţiilor, managementul riscurilor, etc.

Project Management System

Sistem de management al proiectului

Cumul de procese, instrumente, tehnici, metodologii, resurse şi proceduri utilizate pentru managementul unui proiect.

Project Management Team

Echipă de Management a Proiectului

Membrii echipei proiectului care sunt implicaţi în mod direct în activităţi ale managementului de proiect. A se vedea și Echipa de Proiect.

Project Manager (PM)

Manager de Proiect

Persoana desemnată de organizaţia care realizează proiectul să conducă echipa responsabilă de atingerea obiectivelor proiectului.

Project Organization Chart

Organigrama proiectului

Document care ilustrează grafic poziţionarea membrilor echipei proiectului si relaţiile dintre aceştia pentru un anumit proiect

Project Phase

Fază a proiectului

Cumul de activităţi ale proiectului legate în mod logic una de cealaltă, orientate/dedicate spre finalizarea unuia sau mai multor livrabile

Project Procurement Management

Managementul achiziţiilor proiectului

Managementul achiziţiilor proiectului include procesele necesare pentru a cumpăra sau achiziţiona produsele, serviciile sau rezultatele necesare din afara sferei proiectului

Project Quality Management

Managementul calităţii proiectului

Managementul calităţii proiectului include procesele organizaţiei executante pentru încorporarea politicii calității cu privire la planificare, management și control al proiectului, precum și al cerințelor de calitate ale produsului în vederea satisfacerii așteptărilor părților interesate.

Project Resource Management

Managementul resurselor proiectului

Mangementul resurselor proiectului include procesele pentru identificarea, obținerea și managementul resurselor necesare pentru finalizarea cu succes a proiectului.

Project Risk Management

Management al Riscurilor Proiectului

Managementul riscurilor în proiect include procesele prin care se efectuează planificarea managementului riscurilor, identificarea, analiza, planificarea răspunsurilor şi controlul riscurilor pe un proiect.

Project Schedule

Program de execuţie a proiectului

Rezultat al folosirii unui model de planificare a activităților care prezintă activităţi interconectate, împreună cu planificarea calendaristică, duratele, reperele şi resursele alocate.

Project Schedule Management

Managementul programului de execuție a proiectului

Managementul programului de execuție a proiectului include procesele necesare pentru finalizarea la timp a proiectului.

Project Schedule Network Diagram

Diagrama de reţea a programului de execuţie a proiectului

Reprezentare grafică a legăturilor logice create între activităţile planificate în proiect.

Project Scope

Arie de Cuprindere a Proiectului

Suma activităţilor şi a materialelor necesare (conţinutul/aria de cuprindere) realizării unui produs, serviciu sau rezultat având caracteristicile şi funcţiunile specificate

Project Scope

Conţinutul proiectului

Suma lucrărilor executate necesare realizării unui produs, serviciu sau rezultat având caracteristicile şi funcţionalitățile specificate.

Project Scope Management

Management al Ariei de Cuprindere a Proiectului

Managementul conţinutului proiectului include procesele cerute pentru asigurarea faptului că proiectul include întregul efort necesar şi doar acesta pentru finalizarea cu succes a proiectului.

Project Scope Statement

Specificația conținutului proiectului

Document al proiectului care descrie conţinutul, produsele livrabile principale, ipotezele şi constrângerile.

Project Stakeholder Management

Management al Părților Interesate de Proiect

Managementul părţilor interesate de proiect include procesele cerute pentru identificarea tuturor persoanelor sau organizaţiilor care pot influența proiectul sau care pot fi afectate de proiect, pentru analiza așteptărilor acestora şi impactul lor asupra proiectului, precum şi pentru dezvoltarea de strategii potrivite pentru implicarea acestora în mod eficace în luarea de decizii şi în execuţia proiectului.

Project Statement of Work

Specificație a Lucrărilor de Proiect (folosit în toate tipurile de proiect, interne sau externalizate, ca descriere a CE?, DE CE?, CINE? CUM? CÂND? UNDE?)

A se vedea “Specificaţie a lucrărilor”

Project Team

Echipa de executie a proiectului

Grup de persoane implicate care sprijină managerul de proiect în efectuarea lucrărilor din cadrul proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite. A se vedea de asemenea Echipa de management a proiectului.

Project Team Directory

Registrul echipei proiectului

O listă documentată a membrilor echipei proiectului ce include şi rolurile acestora în cadrul proiectului, dar şi informații despre modul de comunicare cu aceștia.

Project Time Management

Managementul timpului din cadrul proiectului

Managementul timpului din cadrul proiectului include procesele necesare a fi efectuate pentru a asigura finalizarea la timp a proiectului.

Projectized Organization

Organizaţie structurată pe proiecte

Structură organizaţională în care Managerul de proiect are autoritate deplină de a stabili priorităţi, aloca resurse şi conduce persoanele alocate proiectului.

Proposal Evaluation Techniques

Tehnici de evaluare a propunerilor

Procese de revizuire a propunerilor în vederea justificării deciziilor de acordare a contractelor.

Prototypes

Prototipuri

Metodă de obţinere de timpuriu a unui răspuns cu privire la cerinţe prin furnizarea unui model funcţional al produsului solicitat înaintea construcţiei efective a acestuia