Glosar termeni project management

Glosar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Majority

Majoritate

Sprijin obţinut de la mai mult de 50 la sută din membrii grupului

Make or Buy Analysis

Analiză ”Produc sau cumpăr"

Proces de colectare și organizare a datelor cu privire la cerințele produsului și analizarea acestora faţă de alternativele disponibile, inclusiv achiziţionarea sau producerea internă a produsului

Make or Buy Decisions

Decizii "Produc sau cumpăr"

Decizii luate cu privire la achiziționarea externă sau producerea internă a unui produs

Manage Communications

Managementul comunicărilor

Proces ce se referă la asigurarea din timp, crearea, colectarea, distribuirea, stocarea, regăsirea, precum și dezafectarea finală a informațiilor proiectului.

Manage Project Knowledge

Managementul cunoștințelor proiectului

Procesul de utilizare a cunoștințelor existente și de creare a noi cunoștințe pentru a îndeplini obiectivele proiectului și de a contribui la învățarea organizațională.

Manage Project Team

Management al echipei de proiect

Proces ce se referă la urmărirea performanţei fiecărui membru al echipei, oferirea de feedback, rezolvarea problemelor şi gestionarea schimbării, cu scopul de a îmbunătăţi performanţa proiectului

Manage quality

Managementul calităţii proiectului

Procesul de translatare a planului de management al calității în activități executabile ale calității ce încorporează politici ale organizației privind calitatea în proiect.

Manage Stakeholder Engagement

Managementul implicării părţilor interesate

Procesul de comunicare și de lucru cu părțile interesate pentru a le satisface nevoile și așteptările, pentru a aborda problemele și pentru a implica corespunzător părțile interesate.

Management Reserve

Rezervă managerială

Sumă prevăzută ca rezervă de management în bugetul proiectului sau în programul de execuție păstrată separat de referința măsurării performanței/progresului (PMB) cu scop de control din partea managementului, aceasta fiind rezervată pentru lucrări neprevăzute ce pot apare în conținutul proiectului.

Management Skills

Abilităţi manageriale

Pricepere în a planifica, organiza, conduce și controla persoane sau grupuri de persoane pentru a atinge obiectivele specifice.

Mandatory Dependency

Dependenţă obligatorie

Relație care este obligatorie prin contract sau inerentă prin natura muncii

Market Research

Cercetare de piață

Proces ce se referă la colectarea informațiilor de la conferințe, recenzii on-line, precum și o varietate de surse în scopul identificării capacității pieţei

Master Schedule

Grafic de execuţie principal

Grafic de execuţie sintetic al proiectului în care sunt prezentate principalele livrabile, componente WBS, precum şi jaloanele cheie. Vezi, de asemenea, graficul punctelor de staţionare-control obligatorii (jaloane)

Material

Resursă materială

Ansamblul resurselor utilizate de o organizaţie in orice acţiune a acesteia. Exemple de resurse materiale pot fi: echipamente, aparatură, instrumente, maşini, mecanisme, materiale şi piese de schimb.

Matrix Diagrams

Diagrame Matriceale

Instrument de management și control calitativ utilizat pentru a efectua analiza datelor în cadrul unei structuri organizatorice de tip matriceal. Diagrama matriceală urmărește exprimarea relaţiilor efective dintre factorii, cauzele și obiectivele care există între rândurile și coloanele ce formează matricea.

Matrix Organization

Organizaţie Matriceală

Structură organizaţională în care managerul de proiect împarte responsabilitatea cu managerii funcţionali, în ceea ce priveşte priorităţile şi direcţionarea activităţii personalului alocat proiectului

Methodology

Metodologie

Subsistem de practici, tehnici, proceduri şi reguli utilizate de cei care desfăşoară activitatea într-un anumit domeniu.

Milestone

Reper

Punct sau eveniment important într-un proiect, program sau portofoliu

Milestone List

Lista punctelor de staţionare-control a evenimentelor importante /decisive

Listă ce identifică toate punctele de staţionare-control ale proiectului, indicând, în mod normal, dacă acestea sunt obligatorii sau facultative

Milestone Schedule

Reperele programului de execuţie

Tip de program de execuţie care identifică NUMAI principalele repere ale acestuia și datele planificate. A se vedea, de asemenea, programul principal de execuţie.

Monitor

Monitorizare

Colectare a datelor privitoare la progresul proiectului, producerea măsurătorilor progresului, raportarea şi diseminarea informaţiilor privind progresul.

Monitor and Control Project Work

Monitorizarea şi controlul lucrărilor din proiect

Procesul de urmărire, revizuire şi raportare a progresului general, astfel încât să fie realizate obiectivele aşa cum sunt ele definite în planul de management al proiectului.

Monitor Risks

Monitorizarea riscurilor

Procesul de monitorizare a implementării planurilor de răspuns la riscuri, de înregistrare a riscurilor identificate, identificarea și analiza noilor riscuri și evaluarea eficacității procesului riscurilor în proiect.

Monitoring and Controlling Process Group

Grupul proceselor de monitorizare şi control

Procese necesare urmăririi, verificării şi reglementării progresului şi performanţelor proiectului; identifică orice domeniu în care sunt necesare schimbări ale planificării şi iniţiază respectivele schimbări.

Monte Carlo Simulation

Simulare Monte Carlo

Analiză tehnică unde un model informatic este utilizat de mai multe ori, cu introducerea de valori alese aleator pentru fiecare iterație determinată de datele de intrare, incluzând distribuţia și câmpul probabilistic. Rezultatele obţinute sunt utilizate pentru a reprezenta distribuţia probabilistică a rezultatelor posibile ale proiectului.

Most Likely Duration

Durata cea mai probabilă

Estimare a celei mai probabile durate a unei activități, care ia în considerare toate variabilele cunoscute ce ar putea afecta performanţa

Multi-Criteria Decision Analysis

Analiza multicriterială a deciziei

Tehnică ce utilizează o matrice de decizie pentru a furniza o abordare analitică sistematică pentru stabilirea criteriilor, cum ar fi nivelele de risc, incertitudinea și valoarea pentru evaluarea și ierarhizarea multiplelor idei.