Glosar termeni project management

Glosar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Cause and Effect Diagram

Diagramă cauză-efect

Tehnică de descompunere care ajută la descoperirea cauzei unui efect nedorit

Central Tendency

Central Tendency

Proprietate a teoremei limitei centrale (NT: din teoria Probabilităţilor) care precizează că observaţiile aferente datelor într-o distribuţie vor tinde să se grupeze în jurul unei poziţii centrale. Cele trei măsuri tipice ale tendinţei centrale sunt: media, mediana şi modul.

Change

Schimbare

O modificare a unui produs livrabil controlat, componentă a unui plan de management al proiectului sau a unui document de proiect.

Change Control

Controlul schimbării

Proces în care modificările documentelor, produselor livrabile sau referințelor asociate cu proiectul sunt identificate, documentate, aprobate sau respinse.

Change Control Board (CCB)

Comisia de control a schimbărilor (CCB)

Grup oficial de experţi responsabil cu revizuirea, evaluarea, aprobarea, amânarea sau respingerea schimbărilor în proiect, precum şi cu înregistrarea şi comunicarea acestor decizii.

Change Control System

Sistemul de control al schimbărilor

Set de proceduri care descriu cum sunt administrate şi controlate schimbările aduse produselor livrabile şi documentaţiei proiectului.

Change Control Tools

Instrumente de control al schimbărilor

Mijloace manuale sau automate de asistenţă a schimbării şi/sau a managementului configurației. Cel puțin, instrumentele ar trebui să sprijine activităţile comitetului de control al schimbărilor (CCB).

Change Log

Jurnal/Registru al schimbărilor

Listă completă a schimbărilor realizate de-a lungul proiectului. De obicei, aceasta include date informații privind schimbarea şi impactul acesteia asupra proiectului, în termeni de timp, cost şi risc

Change Management Plan

Plan de management al schimbărilor

O componentă a planului de management al proiectului care stabilește comitetul de control al schimbărilor, documentează autoritatea sa și descrie cum va fi implementat sistemul de control al schimbărilor.

Change Request

Cerere de schimbare

O propunere formală de modificare a unui document, produs livrabil sau a unei referințe.

Charter

Cartă

Vezi Carta Proiectului.

Checklist Analysis

Analiza listei de verificări

Tehnică de revizuire sistematică a materialelor folosind o listă pentru corectitudine şi integritate.

Checksheets

Foi de verificare

Foi/Tabele de concordanţe care pot fi folosite ca liste de verificare pentru colectarea datelor

ciclograma

graph representing the evolution of a process consisting of operations that are repeated in successive cycles

Ciclogramă

Grafic reprezentând evoluția unui proces format din operații care se repetă în cicluri succesive

Claim

Reclamație

Solicitare, cerere sau revendicare a drepturilor unui vânzător împotriva unui cumpărător sau viceversa, de compensare sau de plată în conformitate cu termenii unui contract legal (de exemplu, o schimbare aflată în litigiu).

Claims Administration

Administrarea reclamaţiilor

Proces de prelucrare, adjudecare şi comunicare a reclamațiilor unui contract.

Close Procurements

Finalizarea achiziţiilor

Proces de finalizare a fiecărei achiziţii din proiect.

Close Project or Phase

(Proces de) Închidere a Proiectului sau a Fazei

Proces de finalizare a tuturor activităţilor din cadrul grupului de procese ale managementului de proiect pentru a încheia în mod oficial proiectul sau o fază din proiect.

Closed Procurements

Achiziţii finalizate

Contracte de achiziţie ale proiectului sau alte înţelegeri/acorduri care au fost în mod oficial recunoscute de un organism autorizat adecvat ca fiind finalizate şi acceptate

Closing Process Group

Grupul proceselor de încheiere

Totalitatea proceselor executate pentru finalizarea oficială sau încheierea proiectului sau a unei faze.

Code of Accounts

Codul conturilor

Sistem de identificare şi numerotare utilizat pentru a identifica în mod unic fiecare componentă WBS

Collect Requirements

Obținerea cerinţelor

Proces de determinare, documentare şi de administrare a nevoilor şi cerinţelor părților interesate în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului.

Colocation

Grupare

Strategie organizaţională de amplasare geografică în care membrii echipei de proiect sunt în mod fizic apropiați unul cu altul, cu scopul de a îmbunătăţi comunicarea, relaţiile de muncă şi productivitatea.

Communication Constraints

Constrângeri de comunicare

Restricţii asupra conţinutului, calendarului, audienţei sau persoanei care va oferi o comunicare. De obicei, ele rezultă dintr-un regulament sau o legislaţie specifică, tehnologie sau din politicile organizaţionale

Communication Methods

Metode de comunicare

Proceduri sistematice, tehnice sau procese folosite pentru a transfera informaţia între părțile interesate ale proiectului

Communication Models

Modele de Comunicare

Descrieri, analogii sau scheme folosite pentru a reprezenta modul în care procesul de comunicare va fi realizat în proiect.

Communication Requirements Analysis

Analiza cerințelor de comunicare

Tehnică analitică de determinare a nevoilor de informare a părților interesate de proiect prin: interviuri, ateliere de lucru, studiul lecţiilor învăţate din proiectele anterioare etc.

Communication Styles Assessment

Evaluarea stilurilor de comunicare

O tehnică de identificare a metodei, formatului și/sau conținutului de comunicare preferată către părțile interesate pentru activitățile de comunicare planificate.

Communication Technology

Tehnologie de comunicare

Instrumente specifice, sisteme, programe informatice şi altele, utilizate pentru a transfera informaţia între părțile interesate în proiect.

Communications Management Plan

Plan de Management al Comunicărilor

Componentă a Planului de management al proiectului, programului sau portofoliului care descrie CUM, CÂND şi de către CINE va fi administrată şi diseminată informaţia despre proiect.

Compliance

Conformitate

Concept general de conformitate referitor la o regulă, standard, lege sau cu o cerinţă astfel încât evaluarea conformităţii să rezulte într-un rezultat binomial denumit “conform” sau “neconform”.

Conduct Procurements

Efectuarea procurărilor

Proces de obţinere a răspunsurilor din partea ofertanţilor, de selectare a câştigătorului şi de atribuire a unui contract.

Configuration Management Plan

Plan de management al configuraţiei

O componentă a sistemului de management al proiectului ce descrie modalitatea de identificare și evidențiere a componentelor proiectului sub controlul configurației și cum sunt înregistrate și raportate schimbările lor.

Configuration Management System

Sistem de management al configurației

O colecție de proceduri utilizate pentru trasabilitatea componentelor proiectului, precum și monitorizarea și controlul schimbărilor acestora.

Conflict Management

Managementul conflictelor

Manipularea, controlul şi ghidarea unei situaţii conflictuale pentru a obţine o rezolvare.

Conformance

Conformitate

În cadrul sistemului de management al calității, conformitatea este un concept general de livrare a rezultatelor ce se încadrează în limitele toleranţelor acceptate pentru o anumită cerinţă din domeniul calităţii.

Conformance Work

Actiuni preventive / Lucrări de Asigurare a Conformității

În cadrul costului calităţii, lucrarea conformă este realizată pentru a compensa imperfecţiunile care împiedică organizaţia să finalizeze în mod corect activităţile planificate ca prima lucrare esenţială. Lucrarea conformă constă în acţiuni de prevenţie şi inspecţie.

Constraint

Constrângere

Factor limitator care afectează execuţia proiectului, programului, portofoliului sau a unui proces

Context Diagrams

Diagrame de context

Reprezentare vizuală a conţinutului produsului reprezentând un sistem economic (procese, echipamente, sistem informatic etc.) şi modul în care oamenii sau alte sisteme interacţionează cu acesta.

Contingency

Rezervă

Un eveniment sau apariție care poate afecta execuţia proiectului şi pentru care se creează o rezervă.

Contingency Allowance

Bugetarea contingenţei

Vezi rezervă

Contingency Reserve

Rezervă contingentă

Timp sau bani incluși în referinţa costului sau referinţa programului de execuție pentru riscurile cunoscute pentru care există strategii active de răspuns.

Contingent Response Strategies

Strategie de răspuns la o împrejurare neprevăzută

Răspunsuri deja stabilite care pot fi folosite când apare un declanşator specific.

Contract

Contract

Acord bilateral care obligă furnizorul să livreze produsul, serviciul sau rezultatul specificat şi îl obligă pe cumpărător să plătească pentru acesta.

Contract Change Control System

Sistem de control al schimbărilor contractuale

Sistem folosit pentru a colecta, a înregistra, a decide şi a comunica schimbările ce afectează un contract.

Control

Control

Comparare a performanţei actuale cu performanţa planificată, analizarea variaţiilor, evaluarea tendinţelor pentru a îmbunătăţi procesele, evaluarea alternativelor posibile şi recomandarea de acţiuni corective potrivite acolo unde este necesar.

Control Account

Cont de Control

Nivel de control al managementului unde conţinutul proiectului, bugetul, costul actual şi programul de execuţie sunt integrate şi comparate cu valoarea dobândită pentru măsurarea performanţei.

Control Chart

Diagramă de control

Afişaj grafic al datelor procesului în timp şi faţă de limitele de control stabilite, ce prezintă o linie mediană cu rolul de a detecta tendinţa valorilor reprezentate faţă de oricare din limitele de control.

Control Communications

Controlul comunicărilor

Proces de monitorizare şi de control al comunicărilor de-a lungul întregului ciclu de viaţă al proiectului, pentru a se asigura că nevoia de informare a părţilor interesate în proiect este îndeplinită

Control Costs

Controlul Costurilor

Proces de monitorizare a stării proiectului în vederea actualizării costurilor proiectului şi de administrare a schimbărilor referinței costurilor.

Control Limits

Limite de Control

Zonă alcătuită din trei deviaţii standard situate de-o parte şi de alta a liniei mediane sau mediei unei distribuţii normale a datelor prezentate într-un grafic de control, ce reflectă variaţia aşteptată a datelor. A se vedea de asemenea şi limite ale specificaţiilor.

Control Procurements

Controlul achizitiilor

Proces de management al relaţiilor privind achiziția, monitorizarea execuției contractului, aplicarea schimbărilor şi corecţiilor necesare și închiderea contractului.

Control Quality

Controlul calităţii

Proces de monitorizare şi înregistrare a rezultatelor execuţiei activităţilor aferente calității în vederea evaluării performanţei şi asigurării că rezultatele proiectului sunt complete, corecte și satisfac așteptările clientului.

Control Risks

Controlul riscurilor

Proces de implementare a planurilor de răspuns la riscuri, de urmărire a riscurilor identificate, de monitorizare a riscurilor reziduale, de identificare a noilor riscuri, şi de evaluare a eficacității procesului de gestionare a riscurilor pe durata proiectului.

Control Schedule

Controlul programului de execuţie

Proces de monitorizare a stării activităţilor proiectului pentru a actualiza progresul acestuia şi pentru a gestiona schimbările necesare în cadrul programului de execuţie de referință.

Control Scope

Controlul conţinutului

Proces de monitorizare a stării proiectului, a caracteristicilor produsului şi de gestionare a schimbărilor referinţei conținutului.

Control Stakeholder Engagement

Controlul angajamentului părtilor interesate

Proces de monitorizare globală a relaţiilor dintre părțile interesate, de ajustare a strategiilor şi planurilor pentru implicarea acestora în proiect

Corrective Action

Acțiune Corectivă

Activitate voită ce realiniază rezultatele efortului depus din proiect cu planul de management al proiectului.

Cost Aggregation

Agregarea costurilor

Însumare a estimărilor costurilor asociate diverselor pachete de lucrări (WP) de pe un anume nivel al WBS al proiectului sau pentru pentru un cont dat de control al costurilor.

Cost Baseline

Referinţă a costurilor

Versiune aprobată a bugetului unei etape din proiect, excluzând orice rezerve şi care poate fi modificată numai urmând procedurile de schimbare formale. Este folosită ca bază de comparaţie cu rezultatele actuale ale proiectului.

Cost Benefit-Analysis

Analiză cost-beneficiu

Instrument de analiză financiară utilizat pentru a determina beneficiile furnizate de proiect, versus costurile acestora

Cost Management Plan

Plan de management al costului

Componentă a planului de management al proiectului sau programului ce descrie cum vor fi planificate, structurate şi controlate costurile.

Cost of Quality

Costul calităţii

Toate costurile realizate în ciclul de viață al proiectului prin investiția în prevenirea neconformităților la cerințe, evaluarea produsului sau serviciului privind conformitatea cu cerințele și ale eșecurilor de neîndeplinire a cerințelor.

Cost Plus Award Fee Contracts (CPAF)

Contract tip "rambursarea costurilor plus premiere"

Categorie de contracte ce implică plata costurilor reale și legitime, suportate de către vânzător pentru munca finalizată, plus un onorariu ca premiere reprezentând profitul acestuia.

Cost Plus Award Fee Contracts (CPAF)

Contract tip "rambursarea costurilor plus premiere"

Categorie de contracte ce implică plata costurilor reale și legitime, suportate de către vânzător pentru munca finalizată, plus un onorariu ca premiere reprezentând profitul acestuia.

Cost Plus Fixed Fee Contract (CPFF)

Contract tip "rambusarea costurilor plus un tarif fix"

Contract de tip cost rambursabil în care cumpărătorul plăteşte vânzătorului costurile permise (definite în contract), plus o parte fixă de profit (onorariu).

Cost Plus Incentive Fee Contract (CPIF)

Contract tip "rambusarea costurilor plus bonificaţie"

Contract de tip cost rambursabil în care cumpărătorul rambursează vânzătorului costurile permise (definite în contract), iar vânzătorul îşi câştigă profitul dacă sunt atinse criteriile de performanţă definite.

Cost Reimbursable Contract

Contract tip "rambursarea costurilor"

Tip de contract ce implică plata către vânzător a valorii costului real plus un coeficient ce reprezintă profitul acestuia.

Cost Variance (CV)

Variaţie de cost

Valoarea deficitului sau a surplusului de buget, la un moment dat, exprimată ca diferenţa dintre valoarea adăugată şi costul actual (real).

Crashing

Comprimare

Tehnică folosită pentru scurtarea duratei programului de execuţie prin adăugarea de resurse pe activităţile cu cea mai mică creştere de cost.

Create WBS

Crearea "WBS"

Proces de subdivizare a livrabilelor şi a efortului din cadrul proiectului în componente mai mici şi mai uşor de gestionat.

Criteria

Criterii

Standarde, reguli sau teste pe care se poate baza o judecată sau o decizie, sau prin care un produs, serviciu sau rezultat poate fi evaluat.

Critical Chain Method

Metoda lanțului critic

Metodă de planificare care permite echipei de proiect să plaseze zone tampon pe orice drum din graficul de execuţie pentru a ţine seama de resursele limitate şi elementele nesigure din proiect.

Critical Path

Drum critic

Secvența de activităţi ce reprezintă drumul cel mai lung din programul de execuție a proiectului şi care determină cea mai scurtă durată posibilă a întregului proiect.

Critical Path Activity

Activitate pe drumul critic

Orice activitate situată pe drumul critic în cadrul graficului de execuţie al proiectului.

Critical Path Method

Metoda drumului critic

Metodă folosită pentru estimarea duratei minime a proiectului şi determinarea flexibilităţii planificării în cadrul reţelelor logice din modelul programului de execuție.

Customer

Client

Persoană (persoane) sau organizaţie (organizaţii) care va(vor) plăti pentru produsul proiectului, serviciul sau rezultatul proiectului. Clientul poate fi din cadrul organizaţiei de proiect sau din afara acesteia.

Customer Satisfaction

Satisfacția Clientului

Stare de împlinire in care nevoile clientului sunt atinse sau depăşite prin prisma aşteptărilor acestuia și determinată de acesta la momentul evaluării (din sistemul de management al calităţii).