Glosar termeni project management

Glosar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Acceptance Criteria

Criterii de acceptare

Set de condiții care trebuie să fie îndeplinite înainte ca livrabilele proiectului să fie acceptate

Accepted Deliverables

Livrabile acceptate

Produse, rezultate sau capacități create de proiect și validate de client sau alte părți interesate de proiect, ca fiind îndeplinite criteriile de acceptanță specificate de aceștia.

Accuracy

Acuratețe

Evaluare a corectitudinii, precizie

Acquire Project Team

Constituire a echipei de proiect

Proces de confirmare a disponibilității resurselor umane și de constituire a echipei necesare să realizeze integral activitățile proiectului

Acquisition

Achiziție

Obținere a resurselor umane sau materiale necesare derulării activităților de proiect. Achiziția implică un cost al resurselor, nu nepărat financiar

Activity

Activitate

O parte distinctă şi programată a lucrărilor executate pe parcursul unui proiect.

Activity Attributes

Atribute ale activității

Atribute multiple asociate cu fiecare activitate programată care pot fi incluse în lista de activități. Atributele activității includ: codurile activității, activitățile precedente, activitățile următoare, relațiile logice cu alte activități, devansarea și întârzierea, necesarul de resurse, datele calendaristice impuse, constrângeri și ipoteze.

Activity Code

Cod al activității

Valori alfanumerice ce identifică caracteristici ale lucrărilor executate sau care clasifică într-un anume mod activitățile din Graficul de execuţie permițând filtrarea și ordonarea activităților în cadrul rapoartelor

Activity Cost Estimates

Estimări ale costului activităţii

Costuri estimate ale activităților ce includ costurile tuturor resurselor necesare pentru finalizarea activităţilor, inclusiv toate tipurile de cost și componentele acestora.

Activity Duration

Durata activității

Timp exprimat în unități calendaristice între momentul de start și momentul finalizării unei activități din programul de execuţie. A se vedea de asemenea și durată.

Activity Duration Estimate

Estimare a duratei activităţii

Evaluări cantitative ale perioadelor de timp totale probabile cerute pentru finalizarea unei activități.

Activity Identifier

Identificator al activității

Scurt și unic identificator alfanumeric alocat fiecărei activități a proiectului pentru a diferenția respectiva activitate de proiect de alte activități. Caracteristic este faptul că acest indicator este unic în cadrul oricărei planificări a proiectului.

Activity List

Lista de activități

Tabel documentat asociat programului de execuţie care arată descrierea activității, identificatorul activității și detalii suficiente cu privire la conținutul lucrărilor, astfel încât membrii echipei de proiect să înțeleagă lucrările pe care urmează să le execute.

Activity Network Diagrams

Diagrame de reţea ale activităților

Vezi Diagrama de Rețea / (Graficul de execuţie)

Activity Resource Requirements

Cerinţele pentru resurse ale activităţii

Tipul și cantitatea de resurse necesare pentru fiecare activitate dintr-un pachet de lucrări (WP- Work Package)

Activity-on-node (AON)

Activitate in nod

vezi Metoda de Reprezentare Grafică a Precedenței

Actual Cost (AC)

Cost real

Costul realizat ca urmare a lucrărilor efectuate pentru o activitate într-o perioadă specifică de timp.

Actual Duration

Durata reală

Timp exprimat în unități calendaristice între data reală de start a activității inclusă în programul de execuţie, până la data curentă dacă activitatea este în curs, sau data reală de finalizare dacă activitatea este încheiată.

Adaptive Life Cycle

Ciclu de viaţă adaptiv

Ciclu de viață a proiectului, iterativ sau incremental.

Additional Quality Planning Tools

Alte instrumente de planificare a calităţii

Set de instrumente utilizate pentru definirea cerințelor calităţii și pentru planificarea activităților de management al calității care să conducă la rezultatul dorit. Acestea includ, fără a se limita la: brainstorming, Analiza câmpului de forțe ("Force Field Analysis"), Tehnica grupului nominal ("Nominal Group Technique") și instrumente de management și control ale calității

Adjusting Leads and Lags

Ajustare a devansărilor si întârzierilor

Tehnică utilizată pentru facilita realinierea la Graficul de execuţie a activităților întârziate

Advertising

Publicitate

Proces de atragere a atenției publice asupra unui proiect sau efort

Affinity Diagram

Diagramă de afinitate

Tehnică de creativitate de grup care permite ca un mare număr de idei să fie clasificate în grupuri similare pentru revizuire și analiză.

Agreements

Acorduri

Orice document sau comunicare care definește intențiile inițiale privind un proiect. Acestea pot lua forma unui contract, memoradum al înțelegerii părților ("Memorandum of Understanding - MoU"), scrisoare de intenţie ("Letter of agreement"), înțelegere verbală, email, etc.

Alternative Analysis

Analiză a alternativelor

Diverse tehnici utilizate pentru a evalua opțiuni identificate cu scopul de a selecta opțiunile sau abordările utilizate pentru executarea lucrărilor proiectului.

Alternatives Generation

Generare a alternativelor

Tehnică utilizată pentru a dezvolta / a elabora un număr cât mai mare posibil de opțiuni potențiale în scopul de a identifica abordări multiple în execuția lucrărilor proiectului

Analogous Estimating

Estimare prin analogie

Tehnică de estimare a costurilor sau duratei unei activități sau a unui proiect folosind date istorice dintr-o activitate sau proiect similar.

Analytical Techniques

Tehnici Analitice

Diverse tehnici utilizate pentru a evalua, analiza sau a previziona rezultate potențiale bazate pe variațiile variabilelor de mediu sau de proiect și legătura acestora cu alte variabile

Application Area

Domeniu/Arie de aplicabilitate

Categorie de proiecte cu componente comune şi semnificative, dar care nu sunt necesare sau prezente în toate proiectele. Ariile de aplicabilitate sunt definite în mod uzual în termeni : ·         de produs (de exemplu, bazate pe tehnologii similare sau metode de producție) ·         pe tip de client (de exemplu intern versus extern, guvernamental versus comercial) ·         sector industrial (de exemplu, utilități, auto, aerospațiale, tehnologia informației, etc.). Ariile de aplicabilitate se pot suprapune.

Applying leads and lags

Aplicarea de devansări şi întârzieri

Tehnică utilizată pentru ajustarea duratei între activități predecesoare și succesoare

Apportioned Effort

Efort repartizat proporţional

Activitate în care efortul este repartizat proporțional asupra unui anumit număr de componente discrete, fără ca activitatea să fie divizată. NT: Efortul Repartizat este unul dintre cele trei tipuri de activități menționate de Managementul Valorii Dobândite (Earned Value Management - EVM) utilizat pentru a măsura execuția lucrărilor.

Approved Change Request

Cerere aprobată de schimbare

Cerere de modificare trecută prin procesul integrat de Control al schimbărilor și aprobată

Approved Change Requests Review

Analiza cererilor de schimbare aprobate

Revizuire a Cererilor de schimbare pentru verificarea implementării lor în conformitate cu cele aprobate.

Assumption

Ipoteză, Prezumţie/ Presupunere, Asumpţie

Factor al procesului de planificare considerat a fi adevărat, real sau sigur fără probe sau demonstrație.

Assumptions Analysis

Analiză a ipotezelor

Tehnică ce explorează acuratețea ipotezelor de lucru (a supozițiilor / a presupunerilor) și identifică riscurile pentru proiect prin prisma inacurateții, inconsistenței sau incompletitudinii acestora

Attribute Sampling

Inspecţie prin sondaj

Metodă de măsurare a calității care constă în constatarea prezenței (sau absenței) a unor caracteristici/atribute în fiecare dintre unitățile considerate. După inspectarea fiecărei unități, decizia este luată de a accepta lotul, de a-l respinge sau de a inspecta altă unitate

Authority

Autoritate

Dreptul de a aloca resurse proiectului, a cheltui fonduri, a lua decizii, sau de a da aprobări.