Articole Project Management

Project Manageri - preluati conducerea

Manageri de Proiect – PRELUATI CONDUCEREA !

    Anul 2017 incepe cu vesti bune pentru managerii de proiect, vesti legate de imbunatatirea managementului si conducerii lucrarilor de constructii. In vederea alinierii la noile directive europene privind Achizitiile Publice, guvernul a aprobat deja unele reglementari care vor imbunatati atat disciplina in constructii cat si calitatea reala a lucrarilor de constructii.
    Pentru inceput, voi face referire la Instrucţiunea nr. 1/2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.
    Prezenta instrucţiune are ca scop stabilirea modului de formulare, în cadrul unei documentaţii de atribuire, a criteriilor de calificare şi selecţie legate de personalul de conducere al ofertantului/candidatului şi/sau a cerinţelor referitoare la personalul propus în cadrul ofertei pentru realizarea obiectului contractului.
    Aceasta instructiune introduce sintagma de „personal permanent, în special de conducere, al operatorului economic” , dar și alte formulări din documentațiile de atribuire, care sunt explicate printr-o nouă instrucțiune a președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.
    Personalul permanent, în special de conducere, al operatorului economic ofertant se referă la personalul cu rol de coordonare a activității economice specifice aflate în relație directă cu obiectul contractului ce urmează să fie atribuit, conform instrucțiunii publicată în  Monitorul Oficial din 11 ianuarie.

Din aceasta categorie, fac parte MANAGERII DE PROIECT !

     În sensul actului normativ, persoanele în cauză sunt responsabile de procesul de implementare a contractului și au, implicit, rolul de interfață între contractor și beneficiar, astfel:

•    personal de conducere, care asigură funcția de management a entității și care, în funcție de forma de organizare a acesteia, poate lua una din formele de mai jos:
      –    personal de administrare și conducere, care este împuternicit să stabilească strategia, obiectivele și orientarea generală a operatorului economic în cauză, precum și care supraveghează și monitorizează procesul decizional la nivel de conducere.
      –    persoanele fizice care exercită funcții de conducere în cadrul operatorului economic în cauză și care sunt împuternicite și răspund de îndeplinirea activității de conducere curentă a acesteia, în această categorie fiind incluși directorii (sistem unitar de administrare) sau directoratul (sistem dualist).
•    personalul numit în posturile din cadrul unei structuri organizatorice a operatorului economic în cauză, altele decât funcții de management, necesare pentru a putea fi realizate cu respectiva entitate activități economice sau de producție, corespunzător obligațiilor asumate în fața clienților și cu respectarea cadrului normativ.

     De asemenea, actul normativ  definește și „personal ce va realiza activitățile care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit”.
     Aceasta sintagma se referă la personalul cheie ce răspunde de realizarea efectivă a proceselor de execuție din contract. Deși calificarea, experiența profesională și modul de organizare influențează calitatea rezultatului, această categorie de personal nu este considerată criteriu de selecție în raport cu operatorul economic care candidează pentru obținerea contractului.
     Prin noțiunea de „personal cheie”, se înțelege orice specialist a cărui activitate din contract se reflectă direct fie:

•    într-o proporţie majoritară a rezultatului respectivei activităţi sau a întregului contract, atunci când există o relaţie direct proporţională între volumul muncii prestate şi nivelul calitativ al rezultatului în cauză, iar contribuţia sa are, totodată, o pondere ridicată în rezultatul final;
•    într-o proporţie minoră ca efort depus al volumului de muncă, dar cu un impact major asupra rezultatului respectivei activităţi sau a întregului contract.

     Atunci când stabilesc criterii de calificare și selecție referitoare la personalul menționat, autoritatea contractantă poate formula cerințe referitoare la activitatea educațională și profesională a acestora.

Concluzia este una simpla si clara :
MANAGERI DE PROIECT : Preluati conducerea !

     Descarca continutul oficial  Instrucţiunea nr. 1/2017 A.N.A.P.   … Click AICI

     O alta veste buna este legata de noul Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii schimband conceptul privind realizarea recepţiei construcţiilor, dar și modul în care investitorul hotărăşte admiterea sau respingerea recepţiei. Regulamentul prevede ca investitorul/proprietarul va putea prelua o parte din construcție, pe stadii de execuție distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, înainte de terminarea întregii lucrări prevăzute în contract.
     Noul Regulament specifică și cazurile în care reprezentanţii Inspectoratului de Stat în Construcţii participă, în mod obligatoriu, ca membrii în comisia de recepţie, precum şi atribuţiile acestora ca membrii în comisia de recepţie.

Din componenţa comisiei de recepţie vor face parte în mod obligatoriu:

•    un reprezentant desemnat de către investitor, care este și președintele comisiei;
•    un reprezentant desemnat de către autoritatea administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire;
•    1 – 3 specialişti în domeniul lucrărilor de construcții supuse recepției, funcție de complexitatea investiției, atestaţi/autorizaţi în condițiile Legii nr. 10/1995, angajați ai investitorului, alții decât cei implicați în proiectarea/execuția obiectivului de investiții.

De asemenea, componenţa comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor prevăzută mai sus se completează obligatoriu, după caz, cu următorii reprezentanţi:

•    un reprezentant desemnat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C.  
•    un reprezentant desemnat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – I.G.S.U., pentru categoriile de construcţii menţionate în Legea nr. 307/2006  
•    un reprezentant desemnat de către direcţiile judeţene pentru cultură/Direcția pentru Cultură a Municipiului București, în cazul construcţiilor nominalizate în lista monumentelor istorice;
•    un reprezentant desemnat de către ordonatorul principal de credite bugetare, care nu are sau nu se subrogă calităţii de investitor

Noul Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii prevede că recepţia construcţiilor reprezintă etapa care se finalizează cu admiterea sau respingerea recepţiei la terminarea lucrărilor de către investitor; în acest sens se definesc şi sintagmele „data de începere a recepţiei” şi „data finalizării recepţiei”.

    Alaturi de reglementarile de mai sus urmeaza sa intre in vigoare pe data de 27 Februarie 2017 si Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, Hotarare care reglementează etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiţii în domeniul construcţiilor, a lucrărilor de intervenţii la construcţii existente şi a altor lucrări de investiţii, astfel:

Documentatiile pentru obiectivele/proiectele de investiţii se elaborează, pe etape:

a) în etapa I:
(i) nota conceptuală;
(ii) tema de proiectare;
b) în etapa a II-a:
(i) studiul de prefezabilitate, după caz;
(ii) studiul de fezabilitate sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, după caz;
c) în etapa a III-a:
(i) proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor;
d) în etapa a IV-a:
(i) proiectul tehnic de execuţie.

Documentaţiile tehnico-economice se elaborează pe faze de proiectare, astfel:

a) în cazul obiectivelor noi de investiţii:
(i) studiu de prefezabilitate, după caz;
(ii) studiu de fezabilitate;
(iii) proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor;
(iv) proiect tehnic de execuţie;
b) în cazul intervenţiilor la construcţii existente:
(i) documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii;
(ii) proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor;
(iii) proiect tehnic de execuţie;
c) în cazul obiectivelor mixte de investiţii:
(i) studiu de prefezabilitate, după caz;
(ii) studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii;
(iii) proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor;
(iv) proiect tehnic de execuţie.

    Alinierea activitatilor din domeniul constructiilor la cadrul european aduce deja cateva elemente strict necesare pentru cresterea disciplinei in constructii alaturi de masuri privind imbunatatirea calitatii lucrarilor de constructii in fazele encipiente (studii de fezabilitate), in faza de proiectare tehnica si in final la executia obiectivelor de constructii si receptia finala.
    In acest context, profesionalizarea personalului devine din ce in ce mai importanta iar dezvoltarea competentelor si abilitatilor pentru managerii de proiect devine o necesitate.

EUROPROIECT ESTATE
Eng. Marius GAITAN, PMP

Senior Project Manager & Civil Engineer

 

Share:

Taguri: project manager , conducere proiect constructii, constrcutii, project management

Suntem mereu cu un pas mai înainte
Soluții profesionale pentru afacerea ta

0

happy customers

0

Projects

0

Member

0

Award Win

Request A Call Back.

Aveți probleme cu gestionarea proiectelor?
Oferim cele mai bune servicii de consultanță.
Așteptăm cu nerăbdare să ne cunoastem și să vă ajutăm !

Ai Nevoie De Ajutor?